Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

VERKSAMHETER PÅ GÅNG
Läs om några av de verksamheter vi har på gång just nu.
VärNa finansierar två typer av projekt; fördjupade analyser vilka är att betrakta som förstudier och genomförandeprojekt

MIA-VärNa


-

Fakta om MIA-projektet
MIA är ett treårigt regionalt projekt som riktar sig till personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. Det finns åtta delprojekt i 20 kommuner i Stockholms län. 

Samordningsförbundet VärNa äger ett av de åtta delprojekten.  T o m september 2022 är målet att delprojektet ska arbeta med 200 deltagare, i åldrarna 18-64 år, i Nacka och Värmdö. 

Projektet bygger på att deltagarna genom olika samordnade stödinsatser ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få bättre möjligheter till arbete eller studier utifrån sina egna förutsättningar.

MIA-VärNa arbetar med ett myndighetsgemensamt team, Lotsteamet. I projektet finns möjlighet till mobiliseringskurs, arbetsträning hos olika företag och organisationer samt individuellt stöd. Exakt vilka insatser det blir beror på deltagarens behov och önskemål. Det är poängen med MIA-projektet. 

Målet i MIA-projektet är att 25 % av de avslutade deltagarna går vidare till arbete eller studier.  Ett annat mål i MIA är att 80 % av de avslutade känner ökad makt över sin situation.

MIA projektet arbetar även med det övergripande målet att alla parter etablerar en samverkan och ett samarbete runt deltagaren.  

För mer information kontakta gärna projektledaren Anki Rydén, anki.ryden@finsamvarna.se, 072-567 72 03

Vill du ha kontakt någon av projektmedarbetarna, se under Kansliet.

Du kan även besöka MIA-projektets egna hemsida www.miaprojektet.se

Titta gärna på filmen med deltagarberättelser

Här finns anmälnings- och samtyckesblankett för deltagande i MIA-projektet

Hälsofrämjande etablering projektet (HE)

Fakta om HE-projektet
Hälsofrämjande etablering, HE, är ett nationellt projekt som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Projektet syftar till att så tidigt som möjligt i etableringsprocessen identifiera ohälsa och funktionsnedsättning samt att aktörerna i projektet ska samverka bättre. Detta för att deltagarna ska få det stöd de behöver för att öka sina chanser att närma sig arbete / studier.

HE-projektets mål är:
-     att utveckla metoder och arbetssätt för att identifiera,
      utreda och omhänderta ohälsa/funktionsnedsättning hos
      nyanlända i etableringsprocessen. 
-     stödja nyanlända på deras väg mot arbete eller studier. 
-    utveckla metoder och strukturer för ökad samverkan hos
      berörda aktörer
 
Samordningsförbundet VärNa äger ett av sex delprojekt inom HE-projektet och under perioden september 2018 – december 2020 ska projektet arbeta med 80 deltagare i Nacka och Värmdö.

Målgrupper för projektet är nyanlända inom etableringsuppdraget och sex månader efter avslutad etableringsfas samt personal som på olika sätt arbetar med målgruppen, exempelvis inom Arbetsförmedlingen och kommunerna.

För mer information kontakta gärna projektledaren Ulrika Arvas, ulrika.arvas@finsamvarna.se
 

Här finns mer information, anmälnings- och samtyckesblankett för deltagande i HE-projektet