Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

VärNas projektverksamhet - läs mer här

VärNa informerar med anledning av COVID -19
Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och vidtar därav försiktighetsåtgärder på vårt kontor och i vårt arbete med projektverksamhetens deltagare. När vädret så medger försöker vi också genomföra möten och aktiviteter utomhus. Vi uppmanar alla som har förkylningssymptom att avstå fysiska kontakter och du når oss som vanligt via e-post eller telefon. Vi gör vårt yttersta för att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt för såväl deltagare som medarbetare.

VärNa rekryterar

 Är du en av våra nya projektmedarbetare? Läs mer här!

 

VI TAR INTRYCK OCH GER AVTRYCK!

Samordnar stöd och undanröjer hinder på vägen mot arbete och egen försörjning.

Stöd från flera genom våra medlemsorganisationer

Vissa människor som står utanför arbetslivet behöver kontakt och stöd från flera av våra medlemsorganisationer. Ofta så fungerar detta bra men ibland så ser vi att det behövs förändringar. 

Vårt fokus är, att genom våra medlemmar leda och driva utveckling av arbetsmodeller och samverkan samt ta oss an utmaningar som hindrar i befintliga system och strukturer. Genom att finansiera olika utvecklingsprojekt och stödja våra ägare i samverkansfrågor så arbetar vi för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få ett effektivt och ändamålsenligt stöd på vägen mot arbete och egen försörjning.

VÄRNA Rapporterar

AKTUELLT & NYHETER

Modiga VärNa
 

MIA VärNA beskriver sig som ett nytänkande, lösningsfokuserat projekt som inte räds att ta tag i utmaningar. Som att få styrgrupperna att engagera sig. 

”Är vi modiga nog att göra misstag kan vi analysera dem och hitta nya vägar som vi kan följa upp. Vi uppmärksammar och lyfter samarbetsproblem mellan myndigheterna. Vi är fristående från våra medlemmar och kan arbeta lika mycket med alla. Vi är ett kommunalt bolag som har en egen lokal med 13 anställda”, säger Anki Rydén, projektledare.

VärNa ökar samverkan mellan medlemmarna och testar ett nytt arbetssätt i ett myndighetsgemensamt team.
”Vi har redan tagit emot drygt hälften av våra planerade deltagare. En tidig spaning är att de är något äldre än tidigare. Det är fler kvinnor med smärtproblematik. Teamet har hittat bra samarbetsformer genom att de samlar en representant från varje medlem två dagar i veckan för att tillsammans lösa deltagarnas planering.”

I MIA-projektet har vi sett hur trygga medarbetare tillsammans skapar strukturer för att deltagares livsval och personlighet kan stå i centrum för att få rätt stöd för att nå arbetsmarknaden. 

”Vi har enormt kompetenta  projektmedarbetare som sätter deltagaren i centrum och vi har flera personcentrerade insatser att erbjuda. Varje deltagare får en egen processledare och de arbetar mot realistiska mål under hela projekttiden. Målen följs upp varje månad. Vi fokuserar på kontinuitet, eftersom vi har sett att det ger resultat. Vi arbetar även med grupper, vilket är mer kostandseffektivt, men deltagarens väg till att försörja sig själv är alltid individuellt utformad”.

Ett problem är att inflödet från Arbetsförmedlingen har stannat av. Anki fick precis veta att de brottas med problem för samtycke, vilket är en avvikelse. Men AFs representanter i MIA erbjuder sig att lösa problemet.

”Alla som sitter i berednings-, och styrgruppen har fått uppdraget att lyfta detta vidare upp i sina organisationer. Det är precis den typen av processer som gör MIA Vidare intressant.”

MIA Vidare ska på djupet minska utanförskap, öka jämlikheten och bidra till att människor inte bollas runt i systemen.

”Våra medarbetare är bra på bemötande och arbetar kontinuerligt för att införliva horisontella principer och minska ojämlikheten och den strukturella diskriminering som finns på arbetsmarknaden. Men dessa teman behöver vi ständigt uppdatera. Vi har legat efter när det gäller sju frågor om våld för att vi behövde försäkra oss om att det verkligen fungerade med stöd i kommunen. Våra medarbetare kommer att känna sig trygga i att ställa frågorna till deltagare när vi haft möte med kommunens handläggare.”
 
Hur har det gått att akut ställa om till en digital vardag?
 
”Det saknas ofta kunskap, WIFI, pengar eller teknik som löser deltagarnas digitala behov. Handläggarna har inte alltid kunskap att bistå dem. Även internt har tekniken utmanat oss. Vi behöver undanröja hindren för gemensamma digitala plattformarna inom myndigheterna. Låt oss också ta tag i det digitala utanförskapet” 

MIA jobbar vidare

MIA projektet, som under tre år har utvecklat metoder och arbetssätt för att ge stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden, fortsätter nu att drivas som MIA Vidare.

Från 1 juni 2020 drivs det nya projektet av åtta Samordningsförbund för personer i 20 kommuner i Stockholms län. VärNas delprojekt för Värmdö- och Nackabor har som mål att stödja 200 personer fram till och med september 2022 att komma närmare egen försörjning. 

Det första MIA-VärNa projektet avslutades 31 maj med flaggan i topp. MIA-VärNa nådde sitt deltagarmål trots den rådande Coronapandemin.
Totalt deltog 357 Värmdö- och Nackabor. 28 % (prel) av deltagarna gick vidare till arbete eller studier. Målet var 30 %, vilket MIA-teamet klarade t o m mars 2020. Coronapandemin satte krokben för projektet då fysiska möten inte kunde genomföras av MIA-VärNa efter mitten av mars. 81 % av deltagarna kände ökad egen makt över sin situation enligt senaste mätningen i oktober 2019. Målet var 60 %.

De goda resultaten firades 2 juni i strålande solsken på Hellasgården. Då överlämnade Helena Ivanoff stafettpinnen för projektledning till Anki Rydén för det nya projektet MIA-VärNa Vidare.

Vi är glada att kunna presentera två nya spännande och upplysande rapporter. För mer information kontakta VärNas förbundschef Karin Gellin

Den första rapporten är en slutrapport från arbetet med
VärNa modellen - att mäta samverkan
Arbetet har bedrivits under våren 2019 tillsammans med Siv Liedholm och VärNa modellen kan sammanfattas på följande sätt:
Beskriver en målbild för verksamheten som ett system, en helhet med utgångspunkt från syftet med det gemensamma arbetet (vad ska göras i samverkan, för vem och varför)
Ger ett mätverktyg, en kompass, för att mäta förmågan att uppfylla syftet med det gemensamma arbetet vilket innebär att systemfelen blir synliga och belysta
Mäter orsakerna bakom resultaten/systemfelen och ger därmed kunskap om vad som behöver förändras
•Bidrar till ett nytt gemensamt språk
•VärNamodellen har därmed förutsättningar att utvecklas till en förändringsstrategi för samverkan 

VärNa modellen

Den andra rapporten: Fungerande metoder och samverkansinsatser för samordningsförbund har tagits fram av Ove Grape och Arezo Rezvani vid Umeå universitet, institutionen för socialt arbete.
Av rapporten framkommer att det är av stor betydelse att bakomliggande problematik uppmärksammas och identifieras för att personen det gäller ska få rätt insats. Det är således viktigt med helhetssyn kring personer med komplexa livssituationer och att beakta olika aspekter av deras liv. Detta kräver att man till att börja med måste samarbeta med olika aktörer för att kunna göra en bedömning av situationen och därefter planera lämpliga insatser.

Fungerande metoder och samverkansinsatser för samordningsförbund

Rapport från Uppstartskonferensen Hälsofrämjande etablering

Överläkaren och psykiatrikern Riyadh Al-Baldawi var en av flera intressanta talare i samband med HE-projektets uppstartskonferens i Nackasalen den 19 februari. Han resonerade bland annat kring ett "överdiagnosticerarande" av människor vilket skapar en passivitet. Vi måste se till att idka hjälp till självhjälp och lyfta vars och ens egen förmåga och kraft.
Bildspel från konferensen presenteras här:

loading...

Nytt ESF-projekt, Hälsofrämjande etablering

Samordningsförbundet VärNa blir ny delprojektägare inom projektet Hälsofrämjande etablering.
Projektet drivs på nationell nivå och ägs av Sveriges kommuner och landsting SKL.
Övriga delprojekt genomförs i Umeå, Gävle, Eskilstuna, Växjö och Malmö vilket känns extra roligt då vi ser fanstastiska möjligheter till lärande och utbyte av erfarenheter på en nationell nivå. 
VärNa startar nu upp med en kortare analys och planeringsfas och målsättning att kunna gå vidare till genomförande av insatser och aktiviteter innan årsskiftet. Målgrupper för projektet är nyanlända inom etableringsuppdraget och sex månader efter avslutad etableringsfs samt personal som på olika sätt arbetar med målgruppen, exempelvis inom Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Nyheter från oss

Insatskatalogen är ett sökverktyg som samlar insatser för personer i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg av medarbetare på kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och region, samt av privatpersoner. 

Vill du veta mer eller ha med din verksamhet i katalogen, vänligen kontakta sofia.sjoblom@finsamvarna.se

Se mer på: www.insatskatalogen.se

 

MIA-VärNa kan erbjuda mobil handledare

Vill ni också arbeta med social hållbarhet enligt de globala målen 2030 ni också? VärNa erbjuder nu en mobil handledare till företag som erbjuder arbetsträning. 

Den mobila handledaren finns tillgänglig under hela arbetsträningen; från introduktionen och därefter veckovis för att stötta både arbetsgivare och deltagare. Den mobila handledaren anpassar stödet efter varje enskilt uppdrag.

Samarbetet ska gynna såväl företaget som deltagaren och samhället. Målet är att få till en perfekt matchning där deltagarens samlade erfarenheter och styrkor överensstämmer med företagets behov. Du som arbetsgivare bidrar till att personen får en meningsfull sysselsättning och närmar sig en egen försörjning. På samhällsnivå bidrar ni till ökad mångfald på arbetsplatsen.

Projektet är ett EU-finansierat regionalt projekt.

För mer information kontakta verksamhetsstödjare
Anki Rydén, anki.ryden@finsamvarna.se


 

Civilminister Ardalan Shekarabis hälsning inför VärNa-dagen

VärNa-dagen 2019

Årets VärNa-dag hade mycket fokus på om och hur man kan styra och mäta samverkan. Siv Liedholm berättade om arbetet med VärNa-modellen. Av Ann-Christine Jans och Fredrik Johansson Tormod från ISF fick vi en spännande redovisning om myndighetens regeringsuppdrag att granska samordningsförbunden i Sverige. Anders Axelsson från Apel AB avslutade VärNa-dagen med ett interaktivt pass där alla fick chans att diskutera viktiga aspekter för att lyckas med implementering. Nedan kan du ta del av presentationerna från VärNa-dagen.

Årsredovisning 2018

Den 22 mars så fastställdes årsredovisningen för 2018, du kan ta del av den i sin helhet under rubriken; dokument och länkar här på hemsidan

Rapporter från ISF

Nu har ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) publicerat sina två första rapporter av totalt tre.  ISF granskar samordnings-förbunden och de två första rapporterna behandlar organisation och effekter för kommuner. Den tredje och sista beräknas komma i december 2021 och i den tittar man närmare på effekter för enskilda personer som deltagit i Finsaminsatser  

Läs nedan eller ladda hem via ISFs hemsida http://inspsf.se 

VärNa- kunskapsdag
Genom ökad kunskap om varandras uppdrag och regelverk, hamnar färre kunder mellan stolarna rubrik.

Så har vi kommit igång med ett nytt år, 2019.
Här på VärNa planerar vi för HE-projektets uppstartskonferens, se inbjudan här bredvid. 
MIA-projektet har startat upp en ny mobiliseringskurs och vår nya styrelse har haft en introduktionsdag den 11 januari. Det är ett spännande år vi har framför oss med flera nya insatser som ska komma igång. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan som du hitter under dokument och länkar.

Vid sitt möte den 30 november beslutade VärNas styrelse om verksamhetsplan och budget för 2019. Det blir ett spännande år men en hel del nya initiativ tillsammans med dom redan pågående utvecklingsprojekten MIA och HE samt ASF-företag i Nacka och Värmdö. 

Läs hela inlägget »
2018-12-07
Värna goes värmdö
2018-12-03
En fin advent önskas ni alla
2018-10-22
Värna håller seminarium på företagarveckan

Kort om VärNa

Samordningsförbundet VärNa bildades i maj 2016 genom en sammanslagning av de tidigare förbunden Välfärd i Nacka och VärmSam.

Samordningsförbundet arbetar på uppdrag av dess medlemmar Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region Stockholm samt Nacka och Värmdö kommuner.

Lagen om finansiell samordning

Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten. Behov av utvecklingsarbete kartläggs lokalt årligen och förbundets styrelse anger prioriterade målgrupper och inriktningsfrågor. Uppdraget är att bedriva utvecklingsarbete samt finansiera insatser/projekt, stödja och följa insatserna, samordna och sprida erfarenheter och resultat och på sikt vara med och påverka system och strukturer.

VärNa och GDPR, här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter

Samordningsförbundet VärNa är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.